Lý thuyết biểu thức có ba chữ


Ví dụ: An,Bình và Cường cùng đi câu cá

Ví dụ: An,Bình và Cường cùng đi câu cá. An câu được...con cá. Bình câu được ...con cá, Cường câu được..con cá. Cả ba người câu được ...con cá.

Số cá câu được có thể là:

Số cá của An

Số cá của Bình

Số cá của Cường

Số cả của cả ba người

2

5

1

a

3

1

0

b

4

0

2

c

2 + 3 + 4

5 + 1 + 0

1 + 0 + 2

….

a + b+ c

 a + b + c là biểu thức có ba chữ

- Nếu a = 2; b = 3 và c = 4 thì a + b + c = 2 + 3 + 4 = 5 + 4 = 9

9 là một giá trị của biểu thức a + b + c

- Nếu a = 5; b = 1 và c = 0 thì a + b + c = 5 + 1 + 0 = 6 + 0 = 6

6 là một giá trị của biểu thức a + b + c

- Nếu a = 1; b = 0 và c = 2 thì a + b + c = 1 + 0 + 2 = 1 + 2 = 3

3 là một giá trị của biểu thức a + b + c

Mỗi lần thau chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b + c.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2007er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2007.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2007.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2007.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan