Bài 3 Tiết 10 trang 13 sgk Toán 4

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Viết các số sau và cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số

Viết các số sau và cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số, mỗi số có bao nhiêu chữ số 0:

Mười lăm nghìn.                                        Năm mươi nghìn.

Ba trăm năm mươi.                                   Bảy triệu.

Sáu trăm.                                                 Ba mươi sáu triệu.

Một nghìn ba trăm.                                    Chín trăm triệu.

Hướng dẫn giải:

15000 có 5 chữ số, có 3 chữ số 0                     50000 có 5 chữ số, có 4 chữ số 0

350 có 3 chữ số, có 1 chữ số 0                         7000000 có 7 chữ số, có 6 chữ số 0

600 có 3 chữ số, có 2 chữ số 0                         36000000 có 8 chữ số, có 6 chữ số 0

1300 có 4 chữ số, có 2 chữ số 0                       900000000 có 9 chữ số, có 8 chữ số 0Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan