Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 35 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2


Đề bài

Tính một cách hợp lí:

a)     \(\frac{-5}{9}+\frac{4}{11}+\frac{7}{11}\)

b)    \(\frac{-2}{5}+\frac{3}{8}+ \frac{-3}{5}+\frac{13}{8}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhóm các số hạng có cùng mẫu số

Lời giải chi tiết

a)     \(\frac{-5}{9}+\frac{4}{11}+\frac{7}{11}\)=\(\frac{-5}{9}+(\frac{4}{11}+\frac{7}{11}\))=\(\frac{-5}{9}+\frac{11}{11}=\frac{-5}{9}+1=\frac{-5}{9}+\frac{9}{9}=\frac{-4}{9}\)

b)    \(\frac{-2}{5}+\frac{3}{8}+ \frac{-3}{5}+\frac{13}{8}\)= (\(\frac{-2}{5}+\frac{-3}{5})+ (\frac{3}{8}+\frac{13}{8})\)=

\(\frac{-5}{5}+\frac{16}{8}\)= -1 +2 =1

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài