Giải Bài 2 trang 38 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Tính một cách hợp lí:

a)\(\frac{2}{9}+ \frac{-3}{10}+ \frac{-7}{10}\)

b)\(\frac{-11}{6}+ \frac{2}{5}+ \frac{-1}{6}\)

c)\(\frac{-5}{8} +\frac{12}{7}+\frac{13}{8}+\frac{2}{7}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhóm các phân số có cùng mẫu số

Lời giải chi tiết

a)\(\frac{2}{9}+ \frac{-3}{10}+ \frac{-7}{10}=\frac{2}{9}+(\frac{-3}{10}+ \frac{-7}{10})= \frac{2}{9} + \frac{-10}{10}\)\(=\frac{2}{9}+ (-1)= \frac{2}{9} + \frac{-9}{9}=\frac{-7}{9}\)

b)\(\frac{-11}{6}+ \frac{2}{5}+ \frac{-1}{6}= (\frac{-11}{6}+\frac{-1}{6})+\frac{2}{5}= \frac{-12}{6}+\frac{2}{5}\)\(=(-2)+\frac{2}{5}= \frac{-10}{5}+ \frac{2}{5}= \frac{-8}{5}\)

c)\(\frac{-5}{8} +\frac{12}{7}+\frac{13}{8}+\frac{2}{7}= (\frac{-5}{8}+\frac{13}{8}) + (\frac{12}{7}+\frac{2}{7})\)= \(\frac{-8}{8}+\frac{14}{7}= (-1) +2 =1\)

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài