Giải Bài 6 trang 38 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Tìm x, biết:

a)     x - \(\frac{5}{6}=\frac{1}{2}\)

b)    \(\frac{-3}{4} – x = \frac{-7}{12}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số bị trừ= hiệu + số trừ

Số trừ= số bị trừ - hiệu

Lời giải chi tiết

a)     x - \(\frac{5}{6}=\frac{1}{2}\)

x                        = \(\frac{1}{2} +\frac{5}{6}\)

x                        = \(\frac{3}{6}+\frac{5}{6}\)

x                        = \(\frac{8}{6}\)

x                        =\(\frac{4}{3}\)

Vậy  x=\(\frac{4}{3}\)

b)    \(\frac{-3}{4} – x = \frac{-7}{12}\)

                          x  = \(\frac{-3}{4} - \frac{-7}{12}\)

                              x = \(\frac{-3}{4}+\frac{7}{12}\)

                              x  = \(\frac{-9}{12}+\frac{7}{12}\)

                              x  = \(\frac{-2}{12}\)

                              x= \(\frac{-1}{6}\)

Vậy x= \(\frac{-1}{6}\)

Lời giải hay


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài