Giải Bài 1 trang 38 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Tính:

a)     \(\frac{-2}{9} + \frac{7}{-9}\)

b)    \(\frac{1}{-6} + \frac{13}{-15}\)

c)     \(\frac{5}{-6} + \frac{-5}{12}+\frac{7}{18}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn cộng 2 phân số không cùng mẫu số, ta quy đồng mẫu những phân số đó rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu

Lời giải chi tiết

a)     \(\frac{-2}{9} + \frac{7}{-9}\)= \(\frac{-2}{9} + \frac{-7}{9}\)=\(\frac{(-2) +(-7)}{9}= \frac{-9}{9}=1\)

b)    \(\frac{1}{-6} + (\frac{13}{-15}\) =\(\frac{-1}{6}+ \frac{-13}{15}= \frac{-5}{30}+\frac{-26}{30}=\frac{(-5) +(-26)}{30}=\frac{-31}{30}\)

c)     \(\frac{5}{-6} + \frac{-5}{12}+\frac{7}{18}= \frac{-5}{6}+ \frac{-5}{12}+\frac{7}{18}\)

\(=\frac{(-5).6}{6.6}+\frac{(-5).3}{12.3}+\frac{7.2}{18.2}=\frac{(-30)}{36}+\frac{-15}{36}+\frac{14}{36}\)

\(=\frac{(-30)+(-15)+14}{36}=\frac{-31}{36}\)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài