Phong trào đấu tranh của công nhân, viên chức, học sinh học nghề trong những năm 1926-1927 đã có những điểm mới nào?


Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 65 SGK Lịch sử 9

Đề bài

Phong trào đấu tranh của công nhân, viên chức, học sinh học nghề trong những năm 1926-1927 đã có những điểm mới nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 65 để phân tích, nhận xét.

Lời giải chi tiết

Điểm mới của phong trào công nhân, viên chức, học sinh học nghề trong những năm 1926-1927 bao gồm:

- Phong trào đều vì mục tiêu chính trị.

- Quy mô đã vượt ra ngoài phạm vi một xưởng, bước đầu có sự liên kết nhiều ngành, nhiều địa phương.

⟹ Trình độ giác ngộ của công nhân đã nâng lên rõ rệt, tuy chưa được đều khắp.

- Các phong trào đã phát triển thành một làn sóng cách mạng dân tộc dân chủ khắp cả nước, trong đó giai cấp công nhân trở thành một lực lượng chính trị độc lập, tạo điều kiện cho các tổ chức cách mạng lần lượt ra đời.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 45 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí