CHƯƠNG II. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939

Bình chọn:
4.5 trên 84 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 7

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 8

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Tóm tắt mục I. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Tóm tắt mục I. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là một xu thế tất yếu

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Luận cương chính trị (10 - 1930)

Tóm tắt mục II. Luận cương chính trị (10 - 1930). Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng đã họp Hội nghị lần thứ nhất.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng

Tóm tắt mục III. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933)

Tóm tắt mục I. Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh

Tóm tắt mục II. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Lực lượng cách mạng được phục hồi

Tóm tắt mục III. Lực lượng cách mạng được phục hồi. Từ cuối năm 1931, cách mạng Việt Nam bước vào thời kì

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Tình hình thế giới và trong nước

Tóm tắt mục I. Tình hình thế giới và trong nước. Cuộc khủng hoảng kinh tế trong những năm 1929 - 1933

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ

Tóm tắt mục II. Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Ý nghĩa của phong trào

Tóm tắt mục III. Ý nghĩa của phong trào. Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là một cao trào cách mạng dân tộc.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 9

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Lý thuyết Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Lý thuyết Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Xem chi tiết

Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 70 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất