CHƯƠNG III. CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

Bình chọn:
4.3 trên 99 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Tóm tắt mục I. Tình hình thế giới và Đông Dương

Tóm tắt mục I. Tình hình thế giới và Đông Dương. Tháng 9 - 1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ ở châu Âu.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Những cuộc nổi dậy đầu tiên

Tóm tắt mục II. Những cuộc nổi dậy đầu tiên. Khởi nghĩa Bắc Sơn (27 - 9 - 1940).

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Tóm tắt mục I. Mặt trận Việt Minh ra đời (19 - 5 - 1941)

Tóm tắt mục I. Mặt trận Việt Minh ra đời (19 - 5 - 1941)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Tóm tắt mục II. Cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 7

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Tóm tắt mục I. Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố

Tóm tắt mục I. Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Giành chính quyền ở Hà Nội

Tóm tắt mục II. Giành chính quyền ở Hà Nội. Ở Hà Nội, từ sau ngày Nhật đảo chính Pháp, không khí cách mạng

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Giành chính quyền trong cả nước

Tóm tắt mục III. Giành chính quyền trong cả nước. Ngay từ những ngày đầu tháng 8, một không khí gấp rút chuẩn bị khởi nghĩa

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám

Tóm tắt mục IV. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 8

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 9

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Lý thuyết Việt Nam trong những năm 1939 - 1945

Lý thuyết Việt Nam trong những năm 1939 - 1945

Xem chi tiết

Tình hình Việt Nam trong Chiến tranh thế

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 82 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 82 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất