Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Bình chọn:
4.4 trên 139 phiếu
Tóm tắt mục I. Tình hình nước ta sau hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương

Tóm tắt mục I. Tình hình nước ta sau hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954 - 1960)

Tóm tắt mục II. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954 - 1960)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới “Đồng khởi” (1954 - 1960)

Tóm tắt mục III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới “Đồng khởi” (1954 - 1960)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961 - 1965)

Tóm tắt mục IV. Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961 - 1965)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục V. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ (1961 - 1965)

Tóm tắt mục V. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ (1961 - 1965)

Xem chi tiết

Miền Bắc vừa sản xuất vừa làm nghĩa vụ hậu phương, chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất (1965-1968) và chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1969-1973)

Lý thuyết Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Xem chi tiết

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương,

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 129 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Hãy trình bày quá trình thực hiện, kết quả

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 130 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 131 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Hãy trình bày ý nghĩa của những thành tựu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 131 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 132 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Hãy nêu những hạn chế và nguyên nhân của

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 132 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 133 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Phong trào “Đồng khởi" (1959 - 1960) nổ ra trong

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 135 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Sử 9. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 136 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Hãy trình bày nội dung và ý nghĩa, của Đại hội lần thứ III của Đảng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 136 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Hãy nêu những thành tựu của miền Bắc trong

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 138 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Trong chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" ở miền

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 140 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Nêu những thắng lợi của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ (1961 - 1965).

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 141 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Sau khi thực hiện các kế hoạch 1954 - 1957

Giải bài tập Bài 1 trang 141 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Xem thêm