Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Bình chọn:
4.4 trên 194 phiếu
Tóm tắt mục I. Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX

Tóm tắt mục I. Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Tóm tắt mục II. Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX

Tóm tắt mục III. Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX

Xem chi tiết

Hãy xác định trên bản đồ thế giới vị trí các nước

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 13 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Lý thuyết Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Lý thuyết Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Xem chi tiết

Hãy xác định trên bản đồ châu Phi vị trí 3 nước Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích và Ghi-nê Bít-xao.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 14 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Hãy xác định trên bản đồ châu Phi vị trí 3 nước Dim-ba-bu-ê, Na-mi-bi-a và Cộng hòa Nam Phi.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 14 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc

Giải bài tập trang 14 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải