CHƯƠNG VI. VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

Bình chọn:
4.4 trên 87 phiếu
Tóm tắt mục I. Tình hình nước ta sau hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương

Tóm tắt mục I. Tình hình nước ta sau hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954 - 1960)

Tóm tắt mục II. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954 - 1960)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới “Đồng khởi” (1954 - 1960)

Tóm tắt mục III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới “Đồng khởi” (1954 - 1960)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961 - 1965)

Tóm tắt mục IV. Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961 - 1965)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục V. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ (1961 - 1965)

Tóm tắt mục V. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ (1961 - 1965)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ (1965 - 1968)

Tóm tắt mục I. Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ (1965 - 1968)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ, vừa sản xuất (1965 - 1968)

Tóm tắt mục II. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ, vừa sản xuất (1965 - 1968)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ (1969 - 1973)

Tóm tắt mục III. Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ (1969 - 1973)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa, chiến đấu chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1969 - 1973)

Tóm tắt mục IV. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa, chiến đấu chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1969 - 1973)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục V. Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam

Tóm tắt mục V. Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa, ra sức chi viện cho miền Nam

Tóm tắt mục I. Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa, ra sức chi viện cho miền Nam

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Đấu tranh chống địch “bình định - lấn chiếm”, tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam

Tóm tắt mục II. Đấu tranh chống địch “bình định - lấn chiếm”, tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc

Tóm tắt mục III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)

Tóm tắt mục IV. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất