Đề kiểm tra 15 phút - Chương VII - Phần 2 - Lịch sử 9

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 31 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 31 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 31 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 31 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 31 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 31 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 32 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 32 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 32 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 32 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 32 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 32 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 33 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 33 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 33 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 33 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 33 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 33 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) - Lịch sử 9

Xem chi tiết