Đề kiểm tra 15 phút - Chương II - Phần 1 - Lịch sử 9

Bình chọn:
4.5 trên 81 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4. Các nước châu Á - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4. Các nước châu Á - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4. Các nước châu Á - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5. Các nước Đông Nam Á - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5. Các nước Đông Nam Á - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5. Các nước Đông Nam Á - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6. Các nước châu Phi - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6. Các nước châu Phi - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6. Các nước châu Phi - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7. Các nước Mĩ-Latinh - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7. Các nước Mĩ-Latinh - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7. Các nước Mĩ-Latinh - Lịch sử 9

Xem chi tiết