Đề kiểm tra 15 phút - Chương VI - Phần 2 - Lịch sử 9

Bình chọn:
4.6 trên 55 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 28 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 28 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 28 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 28 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 28 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 28 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 29 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 29 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 29 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 29 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 29 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 29 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 30 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 30 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 30 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 30 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 30 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 30 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975) - Lịch sử 9

Xem chi tiết