Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

Bình chọn:
4.3 trên 103 phiếu
Tóm tắt mục I. Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám

Tóm tắt mục I. Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Bước đầu xây dựng xã hội mới

Tóm tắt mục II. Bước đầu xây dựng xã hội mới. Ngày 8-9- 1945, Chính phủ Lâm thời công bố lệnh Tổng tuyển cử trong cả nước

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính

Tóm tắt mục III. Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Nhân dân Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược

Tóm tắt mục IV. Nhân dân Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược

Xem chi tiết

Tóm tắt mục V. Đấu tranh chống quân Tưởng và bọn phản cách mạng

Tóm tắt mục V. Đấu tranh chống quân Tưởng và bọn phản cách mạng

Xem chi tiết

Tóm tắt mục VI. Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946) và Tạm ước Việt - Pháp (14 - 9 - 1946)

Tóm tắt mục VI. Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946) và Tạm ước Việt - Pháp (14 - 9 - 1946)

Xem chi tiết

Lý thuyết Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

Lý thuyết Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

Xem chi tiết

Tại sao nói nước 'Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 97 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Đảng và Chính phủ đã tiến hành những biện

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 98 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Trong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 100 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Đảng, Chính phủ và nhân dân ta đã có thái độ như thế nào

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 101 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Hãy nêu rõ các biện pháp đối phó của ta

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 101 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Trước và sau Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946),

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 102 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám hiểm nghèo như thế nào?

Giải bài tập Bài 1 trang 102 SGK Lịch sử 9. Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám hiểm nghèo như thế nào?

Xem lời giải

Chính phủ ta kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ

Giải bài tập Bài 2 trang 102 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Hãy lập bảng niên biểu về những sự kiện chính của thời kì lịch sử này.

Giải bài tập Bài 3 trang 102 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải