Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Bình chọn:
4.2 trên 125 phiếu
Tóm tắt mục I. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ (19-12-1946)

Tóm tắt mục I. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ (19-12-1946)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16

Tóm tắt mục II. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16. Mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc, quân dân ta chủ động

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài

Tóm tắt mục III. Tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài. Cuối tháng 10 - 1946, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947

Tóm tắt mục IV. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947. Thực dân Pháp tiến công căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục V. Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện

Tóm tắt mục V. Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện. Sau thất bại ở Việt Bắc, thực dân Pháp tăng cường thực hiện

Xem chi tiết

Lý thuyết Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Lý thuyết Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Xem chi tiết

Trước ngày 19-12-1946, thực dân Pháp đã có những hành động gì nhằm đẩy nước ta nhanh tới chiến tranh?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 104 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến trong hoàn cảnh nào? Nêu nội dung Lời kêu gọi... đó.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 104 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Tại sao nói cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là chính nghĩa và mang tính chất nhân dân?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 104 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Hãy trình bày diễn biến cuộc chiến đấu ở các

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 105 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp,

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 106 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Hãy trình bày âm mưu và hành động của thực

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 107 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Dựa vào lược đồ (Hình 45), trình bày diễn

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 108 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Hãy cho biết âm mưu của thực dân Pháp

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 109 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của ta được đẩy mạnh như thế nào sau chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 109 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Tại sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống

Giải bài tập Bài 1 trang 109 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện,

Giải bài tập Bài 2 trang 109 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc chiến đấu

Giải bài tập Bài 3 trang 109 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải