Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Bình chọn:
4.5 trên 92 phiếu
Trước ngày 19-12-1946, thực dân Pháp đã có những hành động gì nhằm đẩy nước ta nhanh tới chiến tranh? Trước ngày 19-12-1946, thực dân Pháp đã có những hành động gì nhằm đẩy nước ta nhanh tới chiến tranh?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 104 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến trong hoàn cảnh nào? Nêu nội dung Lời kêu gọi... đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến trong hoàn cảnh nào? Nêu nội dung Lời kêu gọi... đó.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 104 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Tại sao nói cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là chính nghĩa và mang tính chất nhân dân? Tại sao nói cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là chính nghĩa và mang tính chất nhân dân?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 104 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy trình bày diễn biến cuộc chiến đấu ở các Hãy trình bày diễn biến cuộc chiến đấu ở các

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 105 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp,

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 106 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy trình bày âm mưu và hành động của thực Hãy trình bày âm mưu và hành động của thực

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 107 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Dựa vào lược đồ (Hình 45), trình bày diễn Dựa vào lược đồ (Hình 45), trình bày diễn

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 108 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy cho biết âm mưu của thực dân Pháp Hãy cho biết âm mưu của thực dân Pháp

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 109 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của ta được đẩy mạnh như thế nào sau chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947? Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của ta được đẩy mạnh như thế nào sau chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 109 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Tại sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống Tại sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống

Giải bài tập Bài 1 trang 109 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, Đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện,

Giải bài tập Bài 2 trang 109 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc chiến đấu Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc chiến đấu

Giải bài tập Bài 3 trang 109 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết


Gửi bài