CHƯƠNG VII. VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

Bình chọn:
3.9 trên 47 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút phần 2 - Đề số 1

Đề kiểm tra 45 phút phần 2 lịch sử 9 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút phần 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 45 phút phần 2 lịch sử 9 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút phần 2 - Đề số 3

Đề kiểm tra 45 phút phần 2 lịch sử 9 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Đề kiểm tra 45 phút phần 2 - Đề số 4

Đề kiểm tra 45 phút phần 2 lịch sử 9 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút phần 2 - Đề số 5

Đề kiểm tra 45 phút phần 2 lịch sử 9 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Tóm tắt mục I. Tình hình hai miền Bắc - Nam sau đại thắng Xuân 1975

Tóm tắt mục I. Tình hình hai miền Bắc - Nam sau đại thắng Xuân 1975

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa ở hai miền đất nước

Tóm tắt mục II. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa ở hai miền đất nước

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 - 1976)

Tóm tắt mục III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 - 1976)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Việt Nam trong 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 - 1985)

Tóm tắt mục I. Việt Nam trong 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 - 1985)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1975 - 1979)

Tóm tắt mục II. Đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1975 - 1979)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Đường lối đổi mới của Đảng

Tóm tắt mục I. Đường lối đổi mới của Đảng

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000)

Tóm tắt mục II. Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử

Tóm tắt mục I. Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm, phương hướng đi lên

Tóm tắt mục II. Nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm, phương hướng đi lên

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất