Đề kiểm tra 15 phút - Chương II - Phần 2 - Lịch sử 9

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 18 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 18 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 18 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 18 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 18 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 18 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 19 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 19 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 19 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 19 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 19 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 19 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 20 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 20 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 20 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 20 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 20- Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 20- Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939 - Lịch sử 9

Xem chi tiết