Bình chọn:
4.7 trên 66 phiếu
Hãy cho biết âm âm mưu của Pháp - Mĩ trong việc thực hiện kế hoạch Na-va Hãy cho biết âm âm mưu của Pháp - Mĩ trong việc thực hiện kế hoạch Na-va

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 119 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 đã bước đầu làm phá sản kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ như thế nào? Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 đã bước đầu làm phá sản kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 121 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Pháp - Mĩ đã làm gì để xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất ở Đông Dương? Pháp - Mĩ đã làm gì để xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất ở Đông Dương?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 125 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Dựa vào lược đồ (Hình 54), trình bày diễn biến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954) Dựa vào lược đồ (Hình 54), trình bày diễn biến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 125 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 126 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 127 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Tại sao lại khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ đã quyết định việc chấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương? Tại sao lại khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ đã quyết định việc chấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương?

Giải bài tập Bài 1 trang 127 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy sưu tầm tranh ảnh về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954 Hãy sưu tầm tranh ảnh về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954

Giải bài tập Bài 2 trang 127 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Lập bảng các niên đại và sự kiện về thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Pháp từ tháng 12 - 1946 đến tháng 7 - 1954 Lập bảng các niên đại và sự kiện về thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Pháp từ tháng 12 - 1946 đến tháng 7 - 1954

Giải bài tập Bài 3 trang 127 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng