Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

Bình chọn:
4.5 trên 86 phiếu
Tóm tắt mục I. Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ

Tóm tắt mục I. Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ. Ngày 7 - 5 - 1953. Tướng Na-va được cử làm Tổng chỉ huy quân đội Pháp

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Cuộc tiến công của chiến lược đông - xuân 1953 - 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954

Tóm tắt mục II. Cuộc tiến công của chiến lược đông - xuân 1953 - 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (1954)

Tóm tắt mục III. Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (1954)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)

Tóm tắt mục IV. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)

Xem chi tiết

Hãy cho biết âm âm mưu của Pháp - Mĩ trong việc thực hiện kế hoạch Na-va

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 119 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Lý thuyết Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

Lý thuyết Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

Xem chi tiết

Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 121 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Pháp - Mĩ đã làm gì để xây dựng Điện Biên Phủ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 125 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Dựa vào lược đồ (Hình 54), trình bày diễn biến

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 125 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơ-ne-vơ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 126 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 127 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Tại sao lại khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ

Giải bài tập Bài 1 trang 127 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Hãy sưu tầm tranh ảnh về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954

Giải bài tập Bài 2 trang 127 SGK Lịch sử 9. Hãy sưu tầm tranh ảnh về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954

Xem lời giải

Lập bảng các niên đại và sự kiện về thắng lợi

Giải bài tập Bài 3 trang 127 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải