Đề kiểm tra 15 phút - Chương III - Phần 2 - Lịch sử 9

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 21 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 21 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 - 1945 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 21 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 21 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 - 1945 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 21 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 21 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 - 1945 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 22- Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 22- Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 22 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 22 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 22 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 22 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 23 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 23 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 23 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 23 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 23 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 23 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Lịch sử 9

Xem chi tiết