Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)

Bình chọn:
4.3 trên 101 phiếu
Tóm tắt mục I. Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950

Tóm tắt mục I. Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Âm mưu xâm lược đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp

Tóm tắt mục II. Âm mưu xâm lược đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2 - 1951)

Tóm tắt mục III. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2 - 1951)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Phát triển hậu phương kháng chiến về mọi mặt

Tóm tắt mục IV. Phát triển hậu phương kháng chiến về mọi mặt

Xem chi tiết

Tóm tắt mục V. Giữ vững quyền chủ động đánh địch trên chiến trường

Tóm tắt mục V. Giữ vững quyền chủ động đánh địch trên chiến trường

Xem chi tiết

Bước vào thu - đông 1950, âm mưu của

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 110 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Lý thuyết Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)

Lý thuyết Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)

Xem chi tiết

Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 110 SGK Lịch sử 9. Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950?

Xem lời giải

Dựa vào lược đồ (Hình 47), trình bày diễn biến

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 112 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950,

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 113 SGK Lịch sử 9. Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950,

Xem lời giải

Nêu những nội dung cơ bản của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 114 SGK Lịch sử 9. Nêu những nội dung cơ bản của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng

Xem lời giải

Hãy nêu những thành tựu đạt được trong

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 115 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Hãy nêu những thắng lợi về quân sự của ta

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 118 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Những sự kiện nào chứng tỏ từ chiến thắng Biên giới thu - đông 1950,

Giải bài tập Bài 1 trang 118 SGK Lịch sử 9. Những sự kiện nào chứng tỏ từ chiến thắng Biên giới thu - đông 1950,

Xem lời giải

Lập bảng các niên đại và sự kiện thắng lợi

Giải bài tập Bài 2 trang 118 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải