Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Bình chọn:
4.3 trên 158 phiếu
Tóm tắt mục I. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Tóm tắt mục I. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là một xu thế tất yếu

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Luận cương chính trị (10 - 1930)

Tóm tắt mục II. Luận cương chính trị (10 - 1930). Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng đã họp Hội nghị lần thứ nhất.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng

Tóm tắt mục III. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930

Xem chi tiết

Lý thuyết Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Lý thuyết Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Xem chi tiết

Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 70 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Nội dung Luận cương chính trị tháng 10-1930

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 71 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 71 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Tại sao nói sự ra đời của ba tổ chức cộng

Giải bài tập Bài 1 trang 71 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Hãy cho biết những yêu cầu bức thiết về tổ

Giải bài tập Bài 2 trang 71 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải