Giải bài 7 trang 31 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Rút gọn về phân số tối giản:

a) \(\frac{{ - 147}}{{252}}\)

b) \(\frac{{765}}{{900}}\)

c) \(\frac{{11.3 - 11.8}}{{17 - 6}}\)

d) \(\frac{{{3^5}{{.2}^4}}}{{{{8.3}^6}}}\)

e) \(\frac{{84.45}}{{49.54}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để rút gọn phân số, ta chia cả tử và mẫu cho cùng một ước chung ( khác 1 và -1) của chúng.

Thường chia cho UCLN của tử và mẫu.

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{{ - 147}}{{252}} = \frac{{ - 147:21}}{{252:21}} = \frac{{ - 7}}{{12}}\)

b) \(\frac{{765}}{{900}} = \frac{{765:45}}{{900:45}} = \frac{{17}}{{20}}\)

c) \(\frac{{11.3 - 11.8}}{{17 - 6}} = \frac{{11.(3 - 8)}}{{11}} = \frac{{11.( - 5)}}{{11}} = \frac{{ - 5}}{1}\)

d) \(\frac{{{3^5}{{.2}^4}}}{{{{8.3}^6}}} = \frac{{{3^5}{{.2}^4}}}{{{3^6}{{.2}^3}}} = \frac{{{3^5}{{.2}^4}:({3^5}{{.2}^3})}}{{{3^6}{{.2}^3}:({3^5}{{.2}^3})}} = \frac{{{3^{5 - 5}}{{.2}^{4 - 3}}}}{{{3^{6 - 5}}{{.2}^{3 - 3}}}} = \frac{{{3^0}{{.2}^1}}}{{{3^1}{{.2}^0}}} = \frac{2}{3}\)

e) \(\frac{{84.45}}{{49.54}} = \frac{{{2^2}{{.3.7.3}^2}.5}}{{{7^2}{{.2.3}^3}}} = \frac{{{2^2}{{.3}^3}.5.7}}{{{{2.3}^3}{{.7}^2}}} = \frac{{2.5}}{7} = \frac{{10}}{7}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu