Giải bài 11 trang 31 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

a) Một mẫu Bắc Bộ bằng 3 600 \({m^2}\). Một mẫu Bắc Bộ bằng bao nhiêu phần của một héc-ta?

b) Một pao (pound) bằng 0,45 kg. Một pao bằng bao nhiêu phần của một ki-lô-gam?

c) Một vòi nước chảy vào bể không có nước trong 48 phút thì đầy bể. Nếu mở vòi

vào bể không có nưóc trong 36 phút thi lượng nước chiếm bao nhiêu phần bể?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Đổi \(1\,{m^2} = \frac{1}{{10000}}ha\)

b) Đổi \(0,45\) sang phân số

c)

Bước 1: Tính mỗi phút vòi chảy được bao nhiêu phần của bể.

Bước 2: Suy ra 36 phút vòi chảy được bao nhiêu phần của bể.

Lời giải chi tiết

a) Vì \(1\,{m^2} = \frac{1}{{10000}}ha \Rightarrow 3\,600 \ldots {m^2} = \frac{{3600}}{{10000}}ha = \frac{9}{{25}}ha\)

b) Ta có: \(0,45 = \frac{{45}}{{100}} = \frac{9}{{20}}\)

c)

Do vòi chảy 48 phút vào bể không có nưóc thì đầy bể nên:

Mỗi phút vòi chảy được: \(\frac{1}{{48}}\) phần của bể.

\( \Rightarrow \)36 phút vòi chảy được \(36.\frac{1}{{48}} = \frac{{36}}{{48}} = \frac{3}{4}\) phần của bể.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu