Giải bài 4 trang 31 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Trong các cặp phân số sau đây, cặp phân số nào bằng nhau? Vì sao?

\(\frac{3}{7}\) và \(\frac{6}{{ - 14}}\); \(\frac{{12}}{{ - 4}}\) và \(\frac{{ - 9}}{3}\); \(\frac{{ - 13}}{9}\) và \(\frac{{13}}{{ - 9}}\); -5 và \(\frac{{ - 10}}{2}\) ; \(\frac{{2x}}{6}\) và \(\frac{x}{3}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách 1: \(\frac{a}{b} = \;\frac{c}{d}\)  nếu \(a.d = b.c\)

Cách 2: \(m \ne 0\)và \(\frac{a}{b} = \frac{{a.m}}{{b.m}}\); \(\frac{a}{b} = \frac{{a:m}}{{b:m}}\)

Lời giải chi tiết

\(\frac{3}{7}\)\( \ne \frac{6}{{ - 14}}\) vì \(3.( - 14) \ne 7.6\)

\(\frac{{12}}{{ - 4}}\) \( = \frac{{ - 9}}{3}\)vì \(12.3 = ( - 4).( - 9) = 36\)

\(\frac{{ - 13}}{9}\) = \(\frac{{13}}{{ - 9}}\) vì \(\frac{{ - 13}}{9} = \frac{{ - 13.( - 1)}}{{9.( - 1)}} = \frac{{13}}{{ - 9}}\)

-5 = \(\frac{{ - 10}}{2}\)  vì \( - 10:2 =  - 5\)

\(\frac{{2x}}{6}\) = \(\frac{x}{3}\) vì  \(\frac{{2x}}{6} = \frac{{2x:2}}{{6:2}} = \frac{x}{3}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu