Giải bài 13 trang 32 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Cho phân số \(\frac{{ - 5}}{9}\). Phải cộng thêm vào tử và mẫu cùng một số nào để được phân số mới có giá trị bằng phân số \(\frac{2}{9}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi số cộng thêm vào tử và mẫu là m. Khi đó: \(\frac{{ - 5 + m}}{{9 + m}} = \frac{2}{9}\)

Lời giải chi tiết

Gọi số cộng thêm vào tử và mẫu là m. Khi đó: \(\frac{{ - 5 + m}}{{9 + m}} = \frac{2}{9}\)

\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow 9.( - 5 + m) = 2.(9 + m)\\ \Leftrightarrow  - 45 + 9m = 18 + 2m\\ \Leftrightarrow 9m - 2m = 18 + 45\\ \Leftrightarrow 7m = 63\\ \Leftrightarrow m = 9\end{array}\)

Vậy ta cộng thêm số 9.

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu