Giải bài 2 trang 30 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Phần tô màu trong Hình 3 biểu diễn phân số nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Đếm tổng số phần bằng nhau được chia thành (b phần)

Bước 2: Đếm số phần được tô màu (a phần)

Phân số biểu diễn là: \(\frac{a}{b}\)

Lời giải chi tiết

Tổng số phần bằng nhau được chia thành là 8 phần

Số phần được tô màu 3 phần

Phân số biểu diễn là: \(\frac{3}{8}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu