Giải bài 5 trang 31 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Viết mỗi phân số sau thành phân số bằng nó và có mẫu là số nguyên dương:

a) \(\frac{{ - 32}}{{ - 71}}\)

b) \(\frac{{14}}{{ - 17}}\)

c) \(\frac{5}{{ - 39}}\)

d) \(\frac{{ - x}}{{ - y}}\left( {x \in Z,y \in Z,y > 0} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Với \(m \ne 0\)và \(\frac{a}{b} = \frac{{a.m}}{{b.m}}\); \(\frac{a}{b} = \frac{{a:m}}{{b:m}}\)

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{{ - 32}}{{ - 71}} = \frac{{ - 32.( - 1)}}{{ - 71.( - 1)}} = \frac{{32}}{{71}}\)

b) \(\frac{{14}}{{ - 17}} = \frac{{14.( - 1)}}{{ - 17.( - 1)}} = \frac{{ - 14}}{{17}}\)

c) \(\frac{5}{{ - 39}} = \frac{{5.( - 1)}}{{ - 39.( - 1)}} = \frac{{ - 5}}{{39}}\)

d) \(\frac{{ - x}}{{ - y}} = \frac{{ - x.( - 1)}}{{ - y.( - 1)}} = \frac{x}{y}\left( {x \in Z,y \in Z,y > 0} \right)\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu