Giải Bài 48 trang 18 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tìm chữ số tận cùng của kết quả của mỗi phép tính sau:

a)     5410 ;                                        b) 4915 ;

c) 1120 + 11921+ 2 00022 ;               d) 13833 – 202014.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

(am)n = am.n

(a.b)m =am. bm

Chú ý: + Số a có tận cùng là 6 thì \(a^m\) với \(m \in N^*\) cũng có tận cùng là 6

+ Số b có tận cùng là 1 thì \(a^n\) với \(n \in N^*\) cũng có tận cùng là 1

Lời giải chi tiết

a)     5410 = (542)5 = 2 9165 có tận cùng là 6

Vậy 5410 có chữ số tận cùng là 6

b)    4915 = 4914.49 = (492)7. 49 = 2 4017 .49.

Ta có 2 4017 có chữ số tận cùng là 1 nên 2 4017 .49 có tận cùng là 9

Vậy 4915 có chữ số tận cùng là 9

c)     1120 cõ chữ số tận cùng là 1

200022 có chữ số tận cùng là 0

11921 = 11920.119 = (1192)10 .119 = 14 16110 . 119

Vì 14 16110 có chữ số tận cùng là 1 nên 14 16110 . 119 có chữ số tận cùng là 9

Vậy 1120 + 11921+ 2 00022 có chữ số tận cùng là 0

d)    Ta có: 13833 = 13832 .138 = (1384)8. 138

Vì 1384 có chữ số tận cùng là 6 nên (1384)8 cũng có chữ số tận cùng là 6

Nên 13833 có chữ số tận cùng là 6

Mà 2 02014 có chữ số tận cùng là 0

Vậy 13833 – 202014 có có chữ số tận cùng là 6.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu