Giải Bài 44 trang 18 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a)     74.75.76 ;                                  b) (54:3)7. 324 ;

c) [(8+2)2 . 10100] : (100.1094);        d) a9: a9 (\(a \ne 0\))

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng am . an = am+n ;

am : an = am-n

Chú ý: a0 = 1

Lời giải chi tiết

a)     74.75.76 = 74+5+6 = 715 ;

b)    (54:3)7. 324 = 187 . 182 =187+2 =189 ;

c)     [(8+2)2 . 10100] : (100.1094) = (102. 10100) : (100+94)

= 10102 : 1094 = 10102-94 = \(10^8\)

d)    a9: a9 = a9-9 = a(\(a \ne 0\))


Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu