Giải Bài 41 trang 17 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Một nền nhà có dạng hình vuông gồm a hàng. Bạn An đếm được 113 viên gạch lát trên nền gạch đó. Theo em bạn An đếm đúng hay sai? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số viên gạch để lát đủ nền gạch đó là a.a = a2 viên

Lời giải chi tiết

Ta cần a.a = a2 viên gạch để lát đủ nền nhà đó. Mà a2 là số chính phương phải có chữ số tận cùng là 0, 1, 4, 5, 6, 9. Như vậy, bạn An đếm sai do 113 có chữ số tận cùng là 3(khác 0,1,4,5,6,9)


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu