Giải Bài 46 trang 18 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tìm số tự nhiên x, biết:

a)     2x +12 = 44;                             b) 2. 5x+1 – 1 100 = 6. 52 ;

c)  2. 3x+1 =10. 312 + 8. 312 ;            d) 2x + 2x+3 =144.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Đưa về dạng am = an thì m=n

Lời giải chi tiết

a)     2x +12 = 44

2x =44 -12

2x =32

2x =25

x =5

Vậy x=5

b)    2. 5x+1 – 1 100 = 6. 52

2. 5x+1 – 1 100 = 6.25

2. 5x+1 – 1 100 =150

2. 5x+1 = 150 + 1 100

2. 5x+1 = 1 250

5x+1 = 1 250 : 2

5x+1 = 625

5x+1 = 54

x+1 =4

x =3

Vậy x=3

c)     2. 3x+1 =10. 312 + 8. 312

2. 3x+1 = 312 . (10+8)

2. 3x+1 = 312. 18

3x+1 =312.18:2

3x+1 = 312.9

3x+1 = 312 . 32

3x+1 = 314

x + 1 = 14

x = 13

Vậy x= 13

d)    2x + 2x+3 =144

2x + 2x . 23 =144

2x .(1+23) = 144

2x .9 = 144

2x = 144:9

2x = 16

2x = 24

x = 4

Vậy x=4


Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu