Giải Bài 40 trang 17 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tế bào lớn lên đến một kích thước nhát định thì phân chia. Quá trình đó diễn ra như sau: Đầu tiên từ 1 nhân thành 2 nhân tách xa nhâu. Sau đó chất tế bào được phân chia, xuất hiện một vách ngăn, ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con. Các tế bào con tiếp tục lớn lên cho đến khi bằng tế bào mẹ. Các tế bào này lại tiếp tục phân chia thành 4, rồi thành 8,…tế bào.

 

Như vậy từ một tế bào mẹ thì: sau khi phân chia lần 1 được 2 (tế bào con); lần 2 được 22 = 4 (tế bào con) ; lần 3 được 23 =8 (tế bào con). Hãy tính số tế bào con có được ở lần phân chia thứ 5, thứ 8 và thứ 11

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ở lần phân chia thứ n, được 2n tế bào con

Lời giải chi tiết

+ Số tế bào con có được ở lần phân chia thứ 5 là 25 = 2.2.2.2.2 = 32

+ Số tế bào con có được ở lần phân chia thứ 8 là 28 = 256

+ Số tế bào con có được ở lần phân chia thứ 11 là 211 = 2048


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu