Giải Bài 42 trang 17 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

So sánh:

a)     26 và 62 ;                                           b) 73+1 và 73 +1

c)     1314 – 1313 và 1315 – 1314 ;              d) 32+n và 23+n (\(n \in N^*\))

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Tính giá trị rồi so sánh

+ Đặt thừa số chung rồi so sánh

Lời giải chi tiết

a)     Ta có: 26 = 64 ; 62 = 36. Vì 64 > 36 nên 26 > 62

a)     Ta có: 73+1 = 74 = 2 401 ; 73 +1 =343+1 = 344. Vì 2 401 > 344 nên 73+1 >73 +1

b)    Ta có:

1314 – 1313 = 1313.(13 – 1) = 1313 . 12;

1315 – 1314 = 1314.(13 – 1) = 1314 . 12

Vì 1313 < 1314 nên 1313 . 12 < 1314 . 12. Vậy 1314 – 1313 < 1315 – 1314.

c)     Ta có:

Nếu a < b, \(n \in N^*\)(\(a,b \in N\) thì an < bn.

Vì 2+n < 3+n , với mọi \(n \in N^*\) nên 32+n  < 23+n(\(n \in N^*\))


Bình chọn:
4.5 trên 8 phiếu