Giải bài 119 trang 59 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Một quả dưa hấu cân nặng 2 kg chứa 92% nước. Sau khi phơi nắng thì lượng nuóc trong quả dưa chỉ còn 90% so với khối lượng quả dưa. Khi đó quả dưa cân nǎng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính khối lượng nước trong quả dưa hấu khi chưa phơi nắng, suy ra khối lượng còn lại không kể nước.

Bước 2: Tỉ số phần trăm của phần còn lại đó so với khối lượng quả dưa đã phơi nắng

Tù đó suy ra khối lượng quả dưa sau khi phơi nắng.

Lời giải chi tiết

Khối lượng nước trong quả dưa hấu khi chưa phơi nắng là: \(2.92\%  = 1,84\) (kg)

Phần khối lượng còn lại là: \(2 - 1,84 = 0,16\) (kg)

Sau khi phơi nắng phần khối lượng còn lại này chiếm:

\(100\%  - 90\%  = 10\% \) (khối lượng quả dưa sau khi phơi)

Vậy cân nặng quả dưa sau khi phơi nắng là:

\(0,16:10\%  = 1,6\) (kg)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu