Giải bài 107 trang 57 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Tính:

a) \(\frac{2}{5}\) của nó bằng 13,5

b) \(3\frac{3}{4}\) của nó bằng \(\frac{{ - 13}}{{27}}\)

c) \(67\% \) của nó bằng \(\frac{{134}}{7}\)

d) \(\frac{4}{5}\) của nó bằng \(9\frac{1}{7}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm một số biết \(\frac{m}{n}\) của nó bằng \(a\), ta tính \(a:\frac{m}{n}\;(m \in N,n \in N)\)

Lời giải chi tiết

a) Vì \(\frac{2}{5}\) của b bằng 13,5 nên \(b = 13,5:\frac{2}{5} = 33,75\)

b) Vì \(3\frac{3}{4}\) của b bằng \(\frac{{ - 13}}{{27}}\) nên \(b = \frac{{ - 13}}{{27}}:3\frac{3}{4} = \frac{{ - 52}}{{405}}\)

c) Vì \(67\% \) của b bằng \(\frac{{134}}{7}\) nên \(b = \frac{{134}}{7}:67\%  = \frac{{200}}{7}\)

d) Vì \(\frac{4}{5}\) của b bằng \(9\frac{1}{7}\) nên \(b = 9\frac{1}{7}:\frac{4}{5} = \frac{{80}}{7}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu