Giải bài 118 trang 59 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Tính đến tháng 02 năm 2019 dân số của Việt Nam là 97 000 000 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số là 1,2% mỗi năm thì đến tháng 02 năm 2021 dân số nước ta dự kiến là bao nhiêu người?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm \(\frac{m}{n}\) của a, ta tính: \(a.\frac{m}{n}\)

Lời giải chi tiết

Dân số nước ta tính đến tháng 02 năm 2020 dự kiến là: \(97\,000\,000 + 97\,000\,000.1,2\%  = 98\,164\,000\)(người)

Dân số nước ta tính đến tháng 02 năm 2021 dự kiến là: \(98\,164\,000 + 98\,164\,000.1,2\%  = 99\,341\,968\)(người)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu