Giải bài 114 trang 58 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

a) Biết rằng \(\frac{3}{4}\) lít mật ong nặng \(\frac{9}{{10}}\) kg. 50% của 2 lít mật ong nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

b) 72% mảnh vải dài 3,6 m. Cả mảnh vải dài bao nhiêu mét?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm một số biết \(\frac{m}{n}\) của nó bằng a, ta tính: \(a:\frac{m}{n}\)

Lời giải chi tiết

a) 1 lít mật ong nặng: \(\frac{9}{{10}}:\frac{3}{4} = 1,2\)(kg)

2 lít mật ong nặng: \(1,2.2 = 2,4\)(kg)

50% của 2 lít mật ong nặng: \(\frac{{50}}{{100}}.2,4 = 1,2\)

b) Cả mảnh vải dài là:

\(3,6:\frac{{72}}{{100}} = 5\) (m)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu