Giải bài 105 trang 57 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Tính:

a) \(\frac{{10}}{{13}}\) của 143

b) \(2\frac{1}{2}\) của \(7\frac{3}{5}\)

c) \(\frac{{51}}{{68}}\) của \(1\frac{2}{3}\)

d) \(\frac{{38}}{5}\) của \(\frac{{ - 5}}{{19}}\)

e) 28% của \(50\)

g) 0,4 của 125%

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm giá trị \(\frac{m}{n}\) của số a cho trước, ta tính \(a.\frac{m}{n}\;(m \in N,n \in N)\)

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{{10}}{{13}}\) của 143 là; \(\frac{{10}}{{13}}.143 = 110\)

b) \(2\frac{1}{2}\) của \(7\frac{3}{5}\)là \(2\frac{1}{2}.7\frac{3}{5} = 19\)

c) \(\frac{{51}}{{68}}\) của \(1\frac{2}{3}\) là: \(\frac{{51}}{{68}}.1\frac{2}{3} = \frac{5}{4}\)

d) \(\frac{{38}}{5}\) của \(\frac{{ - 5}}{{19}}\) là: \(\frac{{38}}{5}.\frac{{ - 5}}{{19}} =  - 2\)

e) 28% của \(50\) là: \(\frac{{28}}{{100}}.50 = 14\)

g) 0,4 của 125% là: \(\frac{4}{{10}}.125\%  = 50\% \)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu