Giải bài 109 trang 57 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Lượng nước trong một loại nấm tưoi là \(\frac{{90}}{{100}}\) , trong nấm phơi khô là \(\frac{{40}}{{100}}\) so với khối lượng của nấm. Nếu một người phơi 30 kg nấm tươi thì thu được bao nhiêu ki-lô-gam nấm khô?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính lượng nước có trong 30 kg nấm tươi. (tính \(\frac{{90}}{{100}}\) của 30kg là \(30.\frac{{90}}{{100}}\)),

Bước 2: Tính khối lượng không kể nước có trong 30 kg nấm ( lấy 30 kg trừ đi lượng nước)

Bước 3: Tính xem khối lương đó chiếm bao nhiêu phần khối lượng trong nấm khô

Bước 4: Tính khối lượng nấm khô thu được.

Lời giải chi tiết

Lượng nước có trong 30 kg nấm tươi là \(30.\frac{{90}}{{100}} = 27\)(kg)

Khối lượng nấm khi không kể nước có trong 30 kg nấm là: \(30 - 27 = 3\) (kg)

Khối lượng đó chiếm: \(1 - \frac{{40}}{{100}} = \frac{3}{5}\) (khối lượng nấm khô)

Vậy khối lượng nấm khô thu được là: \(3:\frac{3}{5} = 5\) (kg)

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu