Giải bài 113 trang 58 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Tiền lương của một người thợ thủ công trung bình một tháng là 5 000 000 đồng. Mỗi tháng người đó nộp vào quỹ bảo hiếm xã hội \(\frac{2}{{25}}\) số tiền lương, nộp vào bảo hiếm y tế \(\frac{3}{{200}}\) số tiền lương. Mỗi tháng người thợ đó thực lĩnh bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính số tiền người đó nộp vào quỹ bảo hiểm xã hội, nộp vào bảo hiểm y tế.

Bước 2: Tính số tiền thực lĩnh

Lời giải chi tiết

Số tiền người đó nộp vào quỹ bảo hiểm xã hội là: \(5\,000\,000.\frac{2}{{25}} = 400\,000\)(đồng)

Số tiền người đó nộp vào quỹ bảo hiểm y tế là: \(5\,000\,000.\frac{3}{{200}} = 75\,000\)(đồng)

Mỗi tháng người thợ đó thực lĩnh: \(5\,000\,000 - 400\,000 - 75\,000 = 4\,525\,000\) (đồng)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu