Trả lời Luyện tập vận dụng 4 trang 86 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

a) Viết tất cả các số nguyên là ước của – 15 ; - 12.

b) Viết năm số nguyên là bội của – 3 ; - 7.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Viết tất cả các số nguyên là ước của – 15 ; - 12.

b) Nhân - 3 và -7 với năm số nguyên bất kì ta được năm bội của mỗi số.

Lời giải chi tiết

a)

Do -15= (- 15).1=15.(-1)=( - 5 ).3= (- 3).5 nên:

Ư(-15) = {15,- 15, 5, - 5, 3, - 3, 1, - 1}

Do -12=(- 12).1= 12. (-1)=(- 2).6= 2.(-6)=3.(-4)=(-3).4 nên:

Ư(- 12) = {12, - 12, 6, - 6, 4, - 4, 3, -3, 2, - 2, 1, -1}

b)

B(- 3) = {3, - 3, 6, - 6, 9,...}

B(- 7) = {7, -7, 14, - 14, 21,...}

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu