Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 86 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Sử dụng các từ “chia hết cho”, “bội”, “ước” thích hợp cho ?

a) – 16 ? - 2;

b) - 18 là ? của – 6;

c) 3 là ? của – 27

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Tìm q để - 16 = q.( - 2).

b) Tìm q để - 18 = q.( - 6).

c) Tìm q để - 27 = q. 3.

Lời giải chi tiết

a) Do – 16 = 8 . (- 2) nên  – 16 chia hết cho (- 2)

b) Do – 18 = 3. (– 6 ) nên – 18 là bội của – 6.

c) Do – 27 = ( – 9 ).3 nên 3 là ước của – 27.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu