Trả lời Hoạt động 1 trang 84 SGK Toán 6 Cánh Diều


a) Tìm số thích hợp cho ? ..

Đề bài

a) Tìm số thích hợp cho ? : Do \(\left( { - 3} \right)\left( { - 4} \right) = 12\) nên \(12:\left( { - 3} \right) = ?\).

Mẫu: Do \(4.\left( { - 3} \right) =  - 12\) nên \(\left( { - 12} \right):4 =  - 3\).

b) So sánh \(12:\left( { - 3} \right)\) và \( - \left( {12:3} \right)\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Dựa vào phép tính mẫu để điển vào ?

b) Thực hiện phép tính và so sánh

Lời giải chi tiết

a) \(\left( { - 4} \right)\).

b) \(12:\left( { - 3} \right) = \left( { - 4} \right)\)

\(12:3 = 4 \Rightarrow  - \left( {12:3} \right) =  - 4\)

Vậy hai phép tính 12 : (- 3) và - (12 : 3) cho kết quả bằng nhau.


Bình chọn:
4.6 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí