Trả lời câu hỏi thảo 1 luận mục 1 trang 149 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 33.1 - 33.4 và thông tin về đa dạng các nhóm sinh vật đã học, em hãy cho biết đa dạng sinh học là gì?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Đa dạng sinh học là sự phong phú về số lượng loài, số cá thể trong loài và môi trường sống. Dựa vào điều kiện khí hậu, đa dạng sinh học được phân chia theo các khu vực như: đa đạng sinh học ở hoang mạc, đa dạng sinh học vùng đài nguyên, đa dạng sinh học rừng mưa nhiệt đới, đa dạng sinh học vùng ôn đới, đa dạng sinh học rừng lá kim, ...


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 33: Đa dạng sinh học