Câu 23-3, 23-4 phần bài tập tham khảo – Trang 86 Vở bài tập hoá 8


Giải câu 23-3, 23-4 phần bài tập tham khảo – Trang 86, 87 VBT hoá 8. Thể tích khí H2 thu được ở đktc là bao nhiêu khi cho 27g Al kim loại phản ứng với lượng dư axit HCl ....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

23-3

Thể tích khí H2 thu được ở đktc là bao nhiêu khi cho 27g Al kim loại phản ứng với lượng dư axit HCl theo sơ đồ phản ứng sau:

Al + HCl ---> AlCl3 + H2

A. 22,4 lít   B. 44,8 lít    C. 33,6 lít    D. 67,2 lít

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết Tính theo phương trình hóa học Tại đây

Lời giải chi tiết:

nAl = 27 : 27 = 1 mol

            2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

(mol)       1                                   1,5

Vậy VH2 = 1,5. 22,4 = 33,6 lít

Đáp án C

23-4

Kết quả phân tích thành phần về khối lượng của một hợp chất: 54%C, 6%H, 40%O. Hợp chất đó có công thức là:

A. C4H5O2   B. C3H7O2    C. C7H10O3   D. C9H12O5

Phương pháp giải:

+) Gọi công thức của hợp chất là CxHyOz

+) Ta có \(x:y:z{\rm{ }} = \dfrac{{\% C}}{{{M_{C}}}}:\dfrac{{\% H}}{{{M_H}}}:\dfrac{{\% O}}{{{M_O}}}\)

=> Tỉ lệ x: y: z => Công thức hợp chất

Lời giải chi tiết:

Gọi công thức của hợp chất là CxHyOz

Ta có \(x:y:z{\rm{ }} = \dfrac{{\% C}}{{{M_{C}}}}:\dfrac{{\% H}}{{{M_H}}}:\dfrac{{\% O}}{{{M_O}}} = \dfrac{{54}}{{12}}:\dfrac{{6}}{{1}}:\dfrac{{40}}{{16}} = 9:12:5\)

Công thức hợp chất là C9H12O5

Đáp án D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí