Giải bài 97 trang 54 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Nhân dịp ngày lễ, cửa hàng giảm giá 10% giá bán một chiếc đồng hồ. Tính ra cửa hàng vẫn lãi 8%. Nếu không giảm giá thì cửa hàng sẽ lãi bao nhiêu phần trăm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính xem giá mới bằng bao nhiêu phần trăm so với giá cũ

Bước 2: Tính xem giá mới bằng bao nhiêu phần trăm so với giá vốn

Bước 3: Tính xem giá cũ bằng bao nhiêu phần trăm so với giá vốn

Từ đó suy ra số phần trăm lãi nếu không giảm giá.

Lời giải chi tiết

Vì cửa hàng giảm giá 10% nên giá mới bằng: \(100\%  - 10\%  = 90\% \)(giá cũ)

Theo đề bài, cửa hàng sau khi giảm giá vẫn lãi 8%, cho nên gía mới bằng:

\(100\%  + 8\%  = 108\% \)(giá vốn)

Khi đó, ta có 90% giá cũ bằng 108% giá vốn, nên giá cũ bằng:

\(108\% :\frac{{90}}{{100}} = 120\% \) (giá vốn)

Vậy nếu không giảm giá, cửa hàng sẽ lãi: \(120\%  - 100\%  = 20\% \)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu