Giải bài 104 trang 55 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Hội thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi” lần thứ nhất năm học 2020 -2021 được tổ chức ở Trường trụng học cơ sở Bình Minh thành công rực rỡ. Bảng xếp hạng thành tích được thống kê như sau:

                    Xếp loại

 

 Khối lớp

Trạng nguyên

Bảng nhãn

Thám hoa

Hoàng giáp

Khối 6

4

13

15

21

Khối 7

3

15

10

19

Khối 8

2

17

13

18

a) Số lượng học sinh đạt các danh hiệu của mỗi khối là bao nhiêu?

b) Ban tổ chức hội thi thông báo rằng tỉ số phần trăm số học sinh đạt danh hiệu Trạng nguyên của cả ba khối so với số học sinh đạt danh hiệu Hoàng giáp của ba khối đó là trên 15,5%. Thông báo đó của ban tổ chức có đúng không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tỉ số phần trăm của a và b là a: b. 100%

Lời giải chi tiết

a)

Khối 6 có: \(4 + 13 + 15 + 21 = 53\)học sinh đạt danh hiệu

Khối 7 có: \(3 + 15 + 10 + 19 = 47\)học sinh đạt danh hiệu

Khối 8 có: \(2 + 17 + 13 + 18 = 50\)học sinh đạt danh hiệu

b)

Số học sinh đạt danh hiệu Trạng Nguyên là: \(4 + 3 + 2 = 9\) (học sinh)

Số học sinh đạt danh hiệu Hoàng Giáp là: \(21 + 19 + 18 = 58\) (học sinh)

Tỉ số phần trăm số học sinh đạt danh hiệu Trạng nguyên của cả ba khối so với số học sinh đạt danh hiệu Hoàng giáp của ba khối đó là: \(9:58.100\%  \approx 15,52\% \)

Vậy thông báo của ban tổ chức là đúng.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu