Giải Bài 9 trang 73 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Bạn An phát biểu: “ Các số nguyên âm và các số nguyên dương tạo thành tập hợp các số nguyên”. Hỏi phát biểu của bạn An là đúng hay sai?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các số nguyên gồm số nguyên âm, số nguyên dương và số 0

Lời giải chi tiết

Bạn An phát biểu sai vì Số nguyên gồm số nguyên âm, số nguyên dương và số 0

 


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu